22 Αυγούστου 2013

Προκαταρκτική Περιβαλλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου Επ.Ο.14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κοζάνη, 10 / 12 / 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 12774/433
Σχετ.: 10954/390, 4116/158,
2082/108, 1698/100
Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Λ. Δόση
Τηλέφωνο : 24610- 53376
Fax : 24610-53387
E-mail : dosi@rwm.gr
ΘΕΜΑ : Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Μελέτη Επ.Ο. 14 τμήμα
Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο – Καλή Βρύση στο Νομό
Καστοριάς».
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
2. To N.1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
3. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ153Α) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
5. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678Β) που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών
περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
6. Την Κ.Υ.Α. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ 1022Β/05.08.2002) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002».
7. Την Κ.Υ.Α. 25535/3281/15.11.2002 (ΦΕΚ 1463Β/20.11.2002) που αναφέρεται στην «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ
“Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π.”
8. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/14.03.2003 (ΦΕΚ 332Β/20.03.2003) που αναφέρεται στη «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.3010/2002 ..».
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.37111/2021/26.11.03 (ΦΕΚ 1391Β/29.11.03) που αναφέρεται στον
«Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως
αντικαταστήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002».
10. Την υπ΄αρ. 8878/14.12.2005 (ΦΕΚ 1826Β/23.12.2005) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδομίας με θέμα
«Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων
εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντη, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊστάμενους
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας».
[1/9] 11. Την αριθ. 4 Εγκύκλιο (Α.Π. οικ.2536/22.01.2003) της Δ/νσης Οργάνωσης της Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού
& Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
12. Το με Α.Π. 12717/27.03.2003 έγγραφο του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Χωροταξίας της Γενικής Δ/νσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ περί εφαρμογής του Ν. 3010/02.
13. Την με Α.Π. ΚΘ/3455/27-11-09 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 118818/3406/03-12-09) αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς προς την υπηρεσία μας με συνημμένα πέντε (5) πανομοιότυπα αντίτυπα
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή για το έργο του θέματος.
14. Το με Α.Π. 118818/3406/17.12.2009 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
και τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΝΕΧΩΠ) της Ν.Α. Καστοριάς, τη Δ/νση Δασών Καστοριάς, καθώς και τις
εφορείες ΚΘ’ Ε.Π.Κ.Α. Φλώρινας και 16η Ε.Β.Α. Καστοριάς, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα τεύχος
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) προς τις υπηρεσίες αυτές και ζητήθηκαν οι απόψεις τους για το
έργο του θέματος.
15. Το με Α.Π. 3066π.ε./05.01.2010 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 1698/100/11.01.2010) έγγραφο της 16ης ΕΒΑ
Καστοριάς με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.
16. Το με Α.Π. 3810/04.01.2010 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 2082/108/12.01.2010) έγγραφο της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Φλώρινας
με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.
17. Το με Α.Π. 127773/8607/08.01.2010 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 4116/158/18.01.2010) έγγραφο της Δ/νσης Δασών
Καστοριάς της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.
18. Το με Α.Π. ΚΟ/4260/09/27.01.2010 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 10954/390/09.02.2010) έγγραφο του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Καστοριάς με θετική
γνωμοδότηση με παρατηρήσεις για το έργο του θέματος.
19. Το με Α.Π. ΚΗ/7809/05.02.2010 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Μ. 12774/433/17.02.2010) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ν.Α. Καστοριάς με το οποίο αποστέλλει το από 22.01.2010 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΝΕΧΩΠ
Καστοριάς για το έργο του θέματος, με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

                                        Γνωμοδοτούμε
Θετικά, ύστερα από τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου:
«Μελέτη Επ.Ο. 14 τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο – Καλή Βρύση
στο Νομό Καστοριάς».
Το έργο κατατάσσεται, σύμφωνα με την 6) σχετική ΚΥΑ, στην 1η Ομάδα ‘Έργα Οδοποιίας’ στην 1η Κατηγορία, 2η
Υποκατηγορία με Α.Α. 5 ‘Επαρχιακό οδικό δίκτυο’
Το έργο αφορά στη βελτίωση – τροποποίηση υφιστάμενου οδικού έργου και συγκεκριμένα στο τμήμα 14 της
Επαρχιακής Οδού: Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι-Μονόπυλο-Τρίλοφος και του διαδημοτικού δρόμου Μονόπυλο-Καλή
Βρύση χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης οριζοντιογραφίας τους.
Η 14η Επ.Ο. τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο - Τρίλοφος και η διαδημοτική οδός Μονόπυλο - Καλή
Βρύση ανήκουν διοικητικά στους Δήμους Νεστορίου και Ακριτών, τοποθετούνται στις βόρειες πλαγιές του όρους
Γράμμος σε μέσο υψόμετρο περί τα 1100-1300μ. και έχουν συνολικό μήκος 22,00 χλμ εκ των οποίων τα 12,2 χλμ.
είναι το τμήμα Λιβαδοτόπι – Μονόπυλο - Τρίλοφος και τα 9,8χλμ. είναι το τμήμα Μονόπυλο - Καλή Βρύση. Η
περιοχή του έργου παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, το οποίο χαρακτηρίζεται σαν ορεινό, με κλίσεις έντονες.
Σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων) η υπό μελέτη οδός κατατάσσεται στην ΑV
κατηγορία και αποτελεί τριτεύουσα οδό. Για την εκπόνηση της μελέτης επιλέγηκε ταχύτητα μελέτης
Vμελ.=50km/h.
Για τον τύπο της οδού προτείνεται τύπος διατομής ‘ε2’ κατά Ο.Μ.Ο.Ε. - Δ και συγκεκριμένα:
· Λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00 μ.
· Λωρίδα καθοδήγησης 0,25 μ.
· Έρεισμα πλάτους 0,75 μ. και επένδυση των πρανών με φυτική γη στις θέσεις των επιχωμάτων. Ιδιαίτερα
στις θέσεις που το ύψος των επιχωμάτων υπερβαίνει τα 2,5 μ. προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας.
· Στα ορύγματα θα εφαρμοστεί τριγωνική χωμάτινη τάφρος για κλίσεις οδού i<5%, ενώ για κλίσεις i>5% θα
εφαρμοστεί επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος
[2/9οπαγίδα – πλάτυσμα ελαχίστου πλάτους 1,25 μ.
Οι κλίσεις των πρανών επιχωμάτων ορίστηκε σε 2:3 σύμφωνα με το τεύχος ΟΜΟΕ-Δ. και 3:2 για τα ορύγματα,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης.
Για την οδοστρωσία του δρόμου προτείνονται δύο στρώσεις υπόβασης Π.Τ.Π. Ο150 πάχους 10 εκατοστών η κάθε
μία και δύο στρώσεις βάσης Π.Τ.Π. Ο155 πάχους 10 εκατοστών η κάθε μία. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει με μία
ασφαλτική στρώση βάσης και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5 εκατοστών η κάθε μία.
Για τη όδευση των υδάτων των ρεμάτων που διατρέχουν εγκάρσια τον άξονα της υπό μελέτη οδού, προτείνεται η
κατασκευή τεχνικών οχετών με ελάχιστη διατομή για τα προτεινόμενα τεχνικά Φ1000. Για το 1ο τμήμα Λιβαδοτόπι
– Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος προτείνεται η κατασκευή 79 τεχνικών και για το 2ο τμήμα Μονόπυλο -
Καλή Βρύση προτείνεται η κατασκευή 17 τεχνικών σε Χ.Θ. που αναφέρονται στο φάκελο της Προμελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα.
Τα προϊόντα εκσκαφών υπολογίστηκαν από τη μελέτη οδοποιίας σε 339.530 κ.μ., από τα οποία τα 108.587 κ.μ. θα
επαναχρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου και τα υπόλοιπα 230.943 κ.μ. προτείνεται από την προμελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αποτεθούν κατά μήκος της χάραξης των οδών σε δεκαπέντε (15) θέσεις
απόθεσης.
Με βάση τη μελέτη οδοποιίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα απαιτηθούν ποσότητες χωματουργικών,
υλικών λατομείου και ασφαλτικών υλικών. Κάποια από τα υλικά θα προέλθουν από τις εκσκαφές των
θεμελιώσεων ενώ άλλα υλικά προτείνεται ενδεικτικά από την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να
προέλθουν από μη σταθεροποιημένες αποθέσεις στην κοίτη του Αλιάκμονα. Προβλέπονται τέσσερις (4) τέτοιες
θέσεις. Η προμήθεια της ασφάλτου θα γίνει από τα συναφή εργοτάξια της περιοχής.
Όλα τα έργα θα κατασκευασθούν όπως περιγράφονται στο φάκελο μελέτης και εμφανίζονται στα τοπογραφικά
διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος.
Το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο
προτεινόμενων περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ),

αλλά και ούτε εντός άλλης περιοχής που τελεί υπό προστασία..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου