11 Σεπτεμβρίου 2013

Να επανελθει ξανα η 15 Ταξιαρχία


237/13 Απόφαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΕκτύπωση
 

«Διαμαρτυρία για την κατάργηση της 15ης μηχανοποιημένης  Ταξιαρχίας Πεζικού»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 31495 / 29-08-2013
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2013 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Καστοριάς.
Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7.30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 30882/23-08-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους  (άρθρο 67 , 68 και 69 του Δ.Κ.Κ. του Ν.3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
......................................................................................................
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Α. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους: ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Στεργίου Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ., 2) Φουλιράς Στυλιανός Αντ/δρος Δ.Σ., 3) Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης Γραμ. Δ.Σ., 4) Παρχαρίδης Χρήστος, Αντ/ρχος, 5) Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος, Αντ/ρχος, 6) Κενανίδης Παύλος, Αντ/ρχος, 7) Πολυγιάννης Τρύφων Αντ/ρχος,  8) Τόσκος Πέτρος, Αντ/ρχος, 9) Τσαϊρίδης Αλέξανδρος, Αντ/ρχος, 10) Τζιώτζης Αθανάσιος, 11) Μυλωνάς Θεόδωρος, 12) Τσακλίδης Χρήστος, 13) Πετκανάς Γεώργιος, 14) Τομτζίδου Σοφία, 15) Αλβανού Ιωάννα, 16) Ιωαννίδης Ηρακλής, 17) Καπρής Δημήτριος, 18) Σέτκος Γεώργιος, 19) Σιάββας Δημήτριος, 20) Κυζάκης Κωνσταντίνος, 21) Καραπατσακίδης Νικόλαος, 22) Κοσμάς - Νικολάου Θωμάς, 23) Μοσχίδου - Κυριακίδου Πηνελόπη, 24)Εγγλέζος Λάζαρος, 25)Βασιλειάδη - Παπαγιάννη Ελένη, 26) Καραμήτρος Γρηγόριος, 27) Καραμανίδης Νικόλαος, 28) Καραϊσκος Βασίλειος, 29) Ζέγας Λεωνίδας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γεωργοσοπούλου - Μισκία Ειρήνη Αντ/ρχος, 2)Υφαντίδης Δαμιανός, 3) Κορεντσίδου Εριφίλη, 4) Στούμπας Αντώνιος, 5) Μπάσιος Κωνσταντίνος, 6) Τσίκος Παναγιώτης, 7) Λιάντσης Κωνσταντίνος, 8) Αποστολίδης Ηλίας, 9) Τέρψης Αθανάσιος, 10) Παύλου Ζαχαρίας, 11) Κοντόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ζήσης Θεόδωρος.
Β. Από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Καραταγλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς, 2)  Παπανικολάου Αναστάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων, 3) Ζυπίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ουδείς
Γ. Από τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Δούκας Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου, 2) Γκριζής Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού, 3) Σαββίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου, 4) Ευαγγελίδης Σταύρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορησού, 5) Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας, 6) Μανώλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης, 7) Νικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου.
 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσιλίδης Ηλίας Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής, 2) Καφφές Στέφανος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας, 3) Σαραμπίνας Τρύφων, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γάβρου, 4) Κάκκος Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής, 5) Πατσίκας Χρήστος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας,  6) Παπαλέξης Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λεύκης, 7) Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς, 8) Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου, 9) Μουχαρέμης Πέτρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μελισσοτόπου,10) Αναστασιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, 11) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Οινόης, 12) Πιπερίδης Ορέστης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου, 13) Πέτρου Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπικής Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης, 14)Παπαθωμάς Σωτήριος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού.
Δ) Από τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Ιωαννίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τουμανίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου, 2) Βλάχος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αυγής,  3) Μπαρμπαλιού Φωτεινή, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας, 4) Ράπκος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας, 5) Μπότσαρης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου, 6) Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου, 7) Καντζάκης Ιωάννης  εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μελά, 8) Μάρκου Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, 9) Κύρου Νικόλαος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου, 10) Σιδηρόπουλος Απόστολος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς, 11) Νώτης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου, 12)
Αρβανίτη Σταυρούλα, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων.
ΠΑΡΩΝ  : Ο Δήμαρχος Καστοριάς Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Α. Στεφανή, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε την έκτακτη εισαγωγή του θέματος: «Διαμαρτυρία για την κατάργηση της 15ης μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού». Το θέμα κρίνεται κατεπείγον ενόψει της αυριανής μετάβασης του Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί στη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ και τους Πολιτικούς Εκπροσώπους του Νομού Καστοριάς, σε σκοπό την ανάπτυξη επιχειρημάτων για την παραμονή της 15ης μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, στην Καστοριά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε το Συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., ομόφωνα δέχεται την έκτακτη εισαγωγή του παραπάνω θέματος, μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 3ο έκτακτο: «Διαμαρτυρία για την κατάργηση της 15ης μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού»

Αριθμός  Απόφασης: 237/13
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς, κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη, με θέμα:  «Διαμαρτυρία για την κατάργηση της 15ης μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού», η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τον τελευταίο καιρό, είμαστε μάρτυρες μιας πολιτικής της κεντρικής εξουσίας, η οποία προωθεί καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατού με αποκορύφωμα την κατάργηση της 15ηςΜηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού και την άμεση διάλυση των Μονάδων Υποστηρίξεως (15 Τάγμα Υποστηρίξεως, 15 Λόχος Διαβιβάσεων κλπ) οι οποίες υπάγονταν σε αυτή. Η ύπαρξη ενός Συντάγματος Πεζικού οδηγεί στην κατ' ουσία απομάκρυνση του Στρατού από την συνοριακή αυτή περιοχή.
Ήδη, με τις πρώτες πληροφορίες για την αναδιάρθρωση του Στρατού στην περιοχή μας, οργανωμένες συμμορίες και κακοποιά στοιχεία από την γειτονική χώρα, εισέβαλαν στην χώρα μας προβαίνοντας σε παράνομη υλοτομία, κλοπές αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και σε καταστροφές σε δύο Ενοριακούς Ναούς.
Την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δημιουργήθηκαν επεισόδια στη γειτονική μας Πρεμετή, όπου ασκήθηκε βία κατά των ορθοδόξων χριστιανών στον Ιερό Ναό των «Εισοδίων της Θεοτόκου» και διαπράχθηκε ιεροσυλία σε ιερούς ναούς.
Πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρονται σε σκέψεις και σχέδια επέκτασης των αλβανικών συνόρων σε βάρος των γειτονικών κρατών και συλλογή αντιστοίχων υπογραφών για την προώθηση των.
Με όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν θορυβηθεί οι κάτοικοι της μεθορίου περιοχής, έχει απολεσθεί το αίσθημα ασφαλείας και υπάρχει τάση εγκατάλειψης των κατοικιών και των περιουσιών τους. Γενικότερα υπάρχει εικόνα ερήμωσης αυτής της τόσο ευαίσθητης περιοχής.
Είναι σαφές ότι η αντιστροφή των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλούς τομείς και εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα.  Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την κατάργηση των υπηρεσιών που υπηρετούν την ασφάλεια των πολιτών μιας ολόκληρης περιοχής και να οδηγεί σταδιακά και σταθερά στην αποδυνάμωση της ελληνικής επαρχίας.
Οι αλλαγές αυτές, όπως έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν, μοιάζουν να οδηγούν σε μια Καστοριά υποβαθμισμένη.
Ο κεντρικός σχεδιασμός που υπαγορεύει τις αλλαγές αυτές δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικές παραμέτρους και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Καστοριάς, όπως τη μεγάλη έκταση συνόρων (άνω των 100 km) και τον αριθμό των λεηλασιών των απομακρυσμένων χωριών από τους γείτονες μας που οδηγεί για ακόμα μία φορά στην εγκατάλειψη των, καθώς και τον μεγάλο αριθμό παράνομης ξύλευσης που οδηγεί στην απογύμνωση των δασών του ορεινού όγκου του Γράμμου.
Τα πιο πάνω γεγονότα δεν είναι μεμονωμένα αλλά αποτελούν την αρχή μιας σειράς δυσμενών εξελίξεων στην περιοχή.
Οι μεγάλες αποστάσεις, σε συνδυασμό με την δύσκολη κατά τους χειμερινούς μήνες συγκοινωνία, θα επιδεινώσει την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλης έκτασης κλοπές και ταυτόχρονα να προκληθούν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις.
Η οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση των δημοτών μας δεν μπορεί να είναι αυτονόητη επίπτωση μέτρων και αλλαγών, ειδικά σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση μεγαλώνει. Η τοπική κοινωνία θα επιβαρυνθεί επιπλέον, η κοινωνική συνοχή θα αποδυναμωθεί και θα δημιουργηθούν πρόσθετα εμπόδια στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη.
Πλέον των θεμάτων ασφαλείας της μεθορίου ο Στρατός επιτελεί γενικότερα κοινωνικό έργο βοηθώντας την Τοπική Κοινωνία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υγείας κλπ, σε μια παραμεθόρια και ευαίσθητη περιοχή όπως η Καστοριά, με υψηλό δείκτη ανεργίας.
Στην περιοχή μας επίσης υπάρχει και το Πεδίο Βολής στο Δενδροχώρι στο οποίο εκπαιδεύονται στελέχη από όλη την Ελλάδα. Έτσι αποδεικνύεται ότι οι πολίτες του Νομού μας αγκαλιάζουν με αγάπη τον Στρατό.
Η κατανομή των υπηρεσιών και των Μονάδων του Ελληνικού Στρατού στο εσωτερικό της χώρας οφείλει να είναι ισοβαρής και δίκαιη και να συνυπολογίζονται οι ιδιαιτερότητες της Καστοριάς και δη η κοινωνική υπόσταση της, ο ακριτικός χαρακτήρας της και η ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Για τους παραπάνω λόγους
Εισηγούμαι
Να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε:
α.         Να μην καταργηθεί η 15η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού και οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί να ανακληθεί άμεσα,
β.         Να παραμείνει στην Καστοριά το 574 ΤΠ πλήρως επανδρωμένο  με οπλίτες, ούτως ώστε να μπορεί να επιτελεί την επιχειρησιακή του αποστολή η οποία είναι η φύλαξη των συνόρων από παράνομες ενέργειες προερχόμενες από την γείτονα χώρα.
γ.          Να λειτουργήσουν όλα τα φυλάκια της μεθορίου (πχ  ΕΦ Τριλόφου - Αγίου Ιωάννου - Διποταμίας - Ιεροπηγής - Κρυσταλλοπηγής - Λαιμού) με ικανό αριθμό οπλιτών, ούτως ώστε να ελέγχουν την μεθόριο και να αποτρέπουν τις παράνομες δραστηριότητες των λαθραία εισερχομένων από την γείτονα χώρα.
δ.         Να συνεχίσει να λειτουργεί το 585 ΤΠ ΚΕΝ-ΕΚΕ  ως Ειδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως αφού διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες σημειωτέον χρηματοδοτήθηκαν και από την Τοπική Κοινωνία.
ε.          Να παραμείνουν οι υποστηρικτικές δομές της Ταξιαρχίας (όπως μονάδες Μηχανικού - Υγειονομικού - Διαβιβάσεων - Υλικού Πολέμου κλπ).»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το  ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ
α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη, όπως ακριβώς αυτή έχει και συγκεκριμένα εγκρίνει, να ζητηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
α.         Να μην καταργηθεί η 15η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού και οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί να ανακληθεί άμεσα,
β.         Να παραμείνει στην Καστοριά το 574 ΤΠ πλήρως επανδρωμένο  με οπλίτες, ούτως ώστε να μπορεί να επιτελεί την επιχειρησιακή του αποστολή η οποία είναι η φύλαξη των συνόρων από παράνομες ενέργειες προερχόμενες από την γείτονα χώρα.
γ.         Να λειτουργήσουν όλα τα φυλάκια της μεθορίου (πχ  ΕΦ Τριλόφου - Αγίου Ιωάννου - Διποταμίας - Ιεροπηγής - Κρυσταλλοπηγής - Λαιμού) με ικανό αριθμό οπλιτών, ούτως ώστε να ελέγχουν την μεθόριο και να αποτρέπουν τις παράνομες δραστηριότητες των λαθραία εισερχομένων από την γείτονα χώρα.
δ.         Να συνεχίσει να λειτουργεί το 585 ΤΠ ΚΕΝ-ΕΚΕ  ως Ειδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως αφού διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες σημειωτέον χρηματοδοτήθηκαν και από την Τοπική Κοινωνία.
ε.         Να παραμείνουν οι υποστηρικτικές δομές της Ταξιαρχίας (όπως μονάδες Μηχανικού - Υγειονομικού - Διαβιβάσεων - Υλικού Πολέμου κλπ).
στ. Η παρούσα απόφαση να παραδοθεί ιδιοχείρως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο.
Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Καραμανίδης, ο οποίος κατέθεσε την παρακάτω έγγραφη μειοψηφία: «Η διεκδίκηση της διατήρησης της Ταξιαρχίας με την σημερινή, υφιστάμενη κατάσταση είναι εκ των πραγμάτων και εκ του γενικότερου σχεδιασμού, παντελώς ανέφικτη.
    Αντί αυτό προτείνω και συντάσσομαι με την θέση για την διατήρηση του στρατιωτικού προσωπικού ως έχει σήμερα, για τους κάθε φορά γνωστούς λόγους.»
Επίσης γίνεται μνεία ότι πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης, αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος, Ε. Παπαγιάννη - Βασιλειάδη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:  237/13
Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ.Στεργίου
Α. Στεφανή
Σ.Φουλιράς, Παν. Παπαϊωαννίδης, Χρ. Παρχαρίδης, Ι. Θεοδοσόπουλος,  Π.Κενανίδης,Τ. Πολυγιάννης,Π. Τόσκος, Α. Τσαϊρίδης, Αθ. Τζιώτζης, Θ. Μυλωνάς, Χ.Τσακλίδης, Γ. Πετκανάς, Σ.Τομτζίδου, Ι. Αλβανού,Η. Ιωαννίδης,  Δ.Καπρής, Γ. Σέτκος,  Δ. Σιάββας, Κ.Κυζάκης, Ν. Καραπατσακίδης, Θ. Κοσμάς - Νικολάου, Π. Μοσχίδου, Λ. Εγγλέζος, Γ. Καραμήτρος, Ν. Καραμανίδης, Β.Καραϊσκος, Λ. Ζέγας.
1) Καραταγλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς, 2)  Παπανικολάου Αναστάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων,3) Ζυπίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας. 1)Δούκας Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου,2) Γκριζής Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού,3) Σαββίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου,4) Ευαγγελίδης Σταύρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορησού,5) Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας, 6) Μανώλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης, 7) Νικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου.1) Ιωαννίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου