7 Απριλίου 2018

Εκτός αναγραφής ΑΤΑΚ οι εφαρμόζοντες πολυετή προγράμματα

Εκτός αναγραφής  ΑΤΑΚ οι εφαρμόζοντες πολυετή προγράμματα Περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Αγροτεμαχίου στη δήλωση ΟΣΔΕ καταγράφει ο ΟΠΕΚΕΠΕ
ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ   douska@agronews.gr
Πολυετή µισθωτήρια για συµµετοχή σε πολυετή προγράµµατα (όπως Βιολογικά, Απονιτροποίηση), αγροτεµάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς και ο θανών δεν είχε ΑΤΑΚ, αγροτικές γαίες που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που µένουν µόνιµα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει µακροχρόνια συµβολαιογραφικά ενοικιαστήρια και χωράφια κοινοτικά, εκκλησιαστικά και ακτηµωνικά καθώς και σε αναδασµούς που δεν ολοκληρωθήκαν εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ. Αυτό τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, εν µέσω σφοδρών αντιδράσεων εκ µέρους παραγωγών και φορέων που ζητούν την κατάργηση του, φοβούµενοι την απώλεια δικαιωµάτων, λόγω των προβληµάτων στην κωδικοποίηση πολυδιάσπαρτων και µικρών αγροτεµαχίων ελλείψει κτηµατολογίου. Πρόκειται για θέµα που πρώτη ανέδειξε η Agrenda, τονίζοντας ότι χιλιάδες αγρότες βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο να µη µπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και συνεπώς να µην πληρωθούν το τσεκ για το 2018.
Αίτηµα κατάργησης µέχρι να γίνει το Κτηµατολόγιο Επ’ αυτού, την κατάργηση του ΑΤΑΚ ζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων-Οµάδα Παραγωγών, τονίζοντας πως η κωδικοποίηση αγροτεµαχαχίων µικρής ιδιοκτησίας και κληρονοµιάς µε πολλούς αποδέκτες όπως στην περίπτωση τους, είναι σχε
δόν αδύνατη µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο µη ενεργοποίησης δικαιωµάτων. «Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα για το δήµο Μεγάρων είναι ότι τα περισσότερα αγροτεµάχια που καλλιεργούµε είναι µικρής ιδιοκτησίας της τάξεως 150 ως 300 µέτρα και κληρονοµιάς µε πολλούς αποδέκτες το οποίο καθιστά αδύνατον την κωδικοποίηση των αγροτεµαχίων», αναφέρεται στη σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σκιές στις εξαιρέσεις «βλέπουν» οι Λάκωνες βιοκαλλιεργητές «Για δύο µέτρα και δύο σταθµά» κάνει λόγο η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας µε αφορµή τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική αναγραφή ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Τα µέλη της Ένωσης εγείρουν ερωτηµατικά, µεταξύ άλλων, για τον τρόπο µε τον οποίο επιβεβαιώνεται η επιλεξιµότητα των χιλιάδων αγροτεµαχίων που είναι στην εξαίρεση, αλλά και για τη µέθοδο  διασφάλισης της ίσης µεταχείρισης, ενώ καλούν τον επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να ελέγξει τη νοµιµότητα των ενεργειών του υπουργείο και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να συµπληρώσουν το Ε9 καλούνται οι παραγωγοί Σηµειωτέον ότι και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε µια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των παραγωγών, µε ανακοίνωσή του κάνει σαφές ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, για να καταγραφούν οι πραγµατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις, προαναγγέλλοντας βέβαια και εξαιρέσεις. Μάλιστα, το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους ενισχύσεων να προβούν άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συµπληρώσουν το Ε9, να πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εντούτοις όπως αναφέρει, σε σχετικό δελτίο τύπου «θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα περιλαµβάνει και ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων για τις οποίες θα εξαιρείται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες µεµονωµένες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστηµα υποβολής αιτήσεων θα αξιολογηθούν εκ νέου». Μετά το υπουργείο, η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι «η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται –µεταξύ άλλων- στις περιπτώσεις εκτάσεων του ελληνικού δηµοσίου (εποικιστικές εκτάσεις): που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας (βοσκότοποι) που διαχειρίζονται από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια».
Οι διευκρινήσεις από υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ Σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, διευκρινίζονται τα εξής: Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε µετά και από την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών µισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή, είναι αναγκαίο να περιλαµβάνονται στα συµφωνητικά αγροµίσθωσης όλα τα στοιχεία των αγροτεµαχίων, για να µπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά µε τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη-µισθωτή.
Αφορµή αποτέλεσαν τα ευρήµατα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων µισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεµαχίων. Η υποχρεωτική αναγραφή του αριθµού ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) του ιδιοκτήτη σε ειδικό πεδίο της ενιαίας αίτησης έχει ως στόχο να καταστεί δυνατή: η επιβεβαίωση του κριτηρίου επιλεξιµότητας των αγροτεµαχίων ως προς τη διάθεσή τους από τους παραγωγούς την 31η Μαΐου 2018 η σαφής αναγνώριση και τεκµηρίωση της χρήσης των αγροτεµαχίων η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, µε τη µη προσκόµιση και επισύναψη εκ µέρους του παραγωγού των σχετικών νοµιµοποιητικών δικαιολογητικών νοµής και κατοχής των δηλούµενων αγροτεµαχίων η µείωση του κόστους των διοικητικών ελέγχων εφόσον δεν θα υπάρχει ανάγκη διενέργειας οπτικού διοικητικού έλεγχου των σχετικών δικαιολογητικών η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών και η διασφάλιση της αναγκαίας ίσης µεταχείρισης γεωργών, η διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος Καθόσον τα στοιχεία που δηλώνονται από τους γεωργούς είναι αληθή και τα αγροτεµάχια είναι επιλέξιµaα και στη διάθεσή τους, δεν επηρεάζεται η ενεργοποίηση δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση διασφαλίζεται η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων µε πλήρη διαφάνεια, χωρίς να διακυβεύονται καταλογισµοί από τους ελέγχους των κοινοτικών οργάνων. Στα αγροτεµάχια τα οποία εµπίπτουν στις περιπτώσεις εξαίρεσης της αναγραφής ΑΤΑΚ, θα διενεργηθεί οπτικός διοικητικός έλεγχος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση για προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου